Algemene voorwaarden voor verkoop en levering Hatland Headwear

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle.
K.v.K. Zwolle nr. 53867823, BTW nr. NL8510.50.724B01.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Hatland en koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Offertes en bestellingen

Offertes van Hatland zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na dagtekening van de offerte.

Bestellingen bij Hatland zijn, indien niet binnen 8 dagen na besteldatum geannuleerd of ter wijziging voorgelegd, onherroepelijk van aard

In offertes en bestellingen genoemde levertijden en andere genoemde termijnen t.a.v. door Hatland te verrichten prestaties zijn globaal; overschrijding ervan geeft de aspirant koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst c.q. annulering van de bestelling.

Indien Hatland met koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Hatland niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien zij kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen van rechtswege opgelegd, door wijzigingen in de CAO of door anderszins niet voorziene omstandigheden.

Ook voor nabestellingen geldt dat de kwantumprijzen alleen van toepassing zijn op de daarbij behorende (kwantum)afnames.


3. Monsters

Afgeleverde monsters blijven eigendom van Hatland, mogen niet gekopieerd, vermenigvuldigd, ter beschikking aan derden gesteld of op enigerlei andere wijze gebruikt worden en dienen uiteindelijk aan Hatland te worden geretourneerd.


4. Prijzen

Offerte- en orderprijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, exclusief BTW en transport-/portokosten en op basis van door Hatland gehanteerde minimum hoeveelheden.

 

5. Levering

Levering geschiedt ex works Zwolle. Binnen Nederland worden orders met een minimum netto orderbedrag van € 800,- (één afleveradres) franco geleverd.

Koper is verplicht gekochte zaken bij aflevering of ter beschikking stelling af te nemen.

Afwijkingen in kwantiteit en/of kwaliteit dienen tot een percentage van 5% door koper te worden geaccepteerd.

Bij niet-afname of in het geval koper nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor kosten en risico van koper.

Het is Hatland toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, verkochte goederen in deelpartijen te leveren. Indien de goederen in deelpartijen worden geleverd, is Hatland gerechtigd elke deelpartij afzonderlijk te factureren.

Tekorten of gebreken t.a.v. de geleverde goederen dienen binnen 8 dagen na ontvangst door koper bij Hatland gemeld te worden, bij gebreke waarvan koper wordt geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

 

6. Levertijd

Door Hatland opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders gesteld, in beginsel nimmer fatale termijnen. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens en materialen in bezit van Hatland zijn.

Bij niet tijdige levering wordt koper hiervan op de hoogte gesteld waarna Hatland binnen redelijke termijn alsnog haar verplichtingen kan nakomen en waarbij een naleveringstermijn van 18 werkdagen door beide partijen als redelijk dient te worden beschouwd.

 

7. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum is koper gerechtigd een kortingspercentage van 2% te hanteren, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld op orderformulier of factuur.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zullen de vorderingen van Hatland onmiddellijk opeisbaar zijn.

Na vervaldatum van de factuur wordt voor openstaande facturen door Hatland aan koper een rentepercentage van 1% per maand in rekening gebracht.

Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buiten-gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Hatland geleverde goederen blijven eigendom van Hatland totdat koper alle verplichtingen, voortvloeiend uit de met Hatland gesloten overeenkomst(en), deugdelijk is nagekomen.

Door Hatland geleverde goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen nimmer worden doorverkocht dan wel als betaalmiddel worden gebruikt.

Koper dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van Hatland veilig te stellen (hieronder valt ook het verzekeren van de goederen tegen brand- ontploffings- en waterschade en tegen diefstal waarbij bij eventuele uitkering door de verzekering Hatland gerechtigd is tot deze penningen tot max. de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen).

Indien derden beslag leggen op de door Hatland onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen danwel rechten hierop willen vestigen, is koper verplicht Hatland hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

In het geval Hatland haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper Hatland (of door Hatland aan te wijzen derden) bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Hatland zich bevinden en deze goederen terug te nemen.

 

9. Aansprakelijkheid

Hatland is niet aansprakelijk voor eventuele kosten, schade en interesten die ontstaan als (direct danwel indirect) gevolg van:
a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. daden of nalatigheden van koper, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. nalatigheden van koper m.b.t. het onderhoud van de geleverde goederen;
d. normale slijtage aan de geleverde goederen ten gevolge van dagelijks gebruik;
e. verkleuring van de geleverde goederen ten gevolge van de inwerking van licht;
f. enige andere van buiten afkomende oorzaak.

Hatland is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt dan wel tot een maximum van de factuurwaarde, voor schade aan de geleverde goederen, voor zover deze ontstaan is door schuld van Hatland of door hen, die door Hatland te werk zijn gesteld.

Hatland zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van koper te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

10. Overmacht

Buitengewone omstandigheden, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich meebrengen, leveren voor Hatland overmacht op welke Hatland ontheft van haar verplichting tot levering over te gaan zonder dat koper op enigerlei wijze recht kan doen gelden op schadevergoeding van welke aard dan ook.

Hatland is in dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel naar haar eigen beoordeling, de koopovereenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen totdat de buitengewone omstandigheden zijn opgehouden te bestaan, waarbij koper verplicht is de eventueel geleverde prestatie(s) te betalen.

 

11. Geschillen

Alle geschillen tussen Hatland en koper zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, arrondissement Zwolle, onverminderd het recht van Hatland zich te wenden tot een andere bevoegde rechter.

 

1. Applicability of these conditions

 The conditions apply to each offer and agreement between Hatland and buyer, unless both parties explicitly and in writing, apply other conditions.

 

2. Quotations and orders

Offers from Hatland are without any obligation and will expire at the latest 30 days after the date of the offer. Orders received by Hatland are irrevocable, unless cancelled or modified within 8 days of order date. Delivery times and other mentioned terms concerning obligations from Hatland: late delivery time does not give the prospective buyer any right to damages or rescission of the contract or cancellation of the order. In case of agreement of a certain price, Hatland is entitled to increase the price if Hatland can prove that between the time of sale and delivery significant price changes have taken place with regard to commodities, currencies and or wages by law, changes in collective agreements, or other unforeseen circumstances. For repeat orders, quantum prices only apply to corresponding quantum sales. Orders not exceeding the minimum order amount are being charged with postage costs.

 

3. Samples

Delivered samples remain the property of Hatland and may not be copied, reproduced, and made available to a third party or used in any other way and must be returned to Hatland.

 

4. Prices

Offers and order-prices are unless stated otherwise (in writing) exclusive of VAT and transport-/ postage expenses and based on a minimum quantity.

 

5. Delivery

Delivery will be made ex-works Zwolle. It is the buyer’s duty to accept purchased goods at delivery, or accept placing it at its disposal. Deviations in quantity and/or quality within 5% are deemed to be accepted by the purchaser; in case of not accepting the good or in the event that the buyer fails to provide information or instructions necessary for the delivery, the goods will be stored at the expense and risk of the buyer. Hatland has the right, unless agreed otherwise in writing, to deliver the goods in installments. When delivering in parts, Hatland is entitled to invoice each part and/or consignment separately. Defects or deficiencies with respect to the delivered goods must be reported within 8 days after receipt of the goods; in failing to do so, the purchaser is deemed to have accepted the goods unconditionally.

 

6. Delivery time

Hatland delivery times are always approximate and are, unless stated otherwise in writing, never dead-lines. Delivery will not start until all required information and materials are in the possession of Hatland. In case of late delivery the buyer will be informed and Hatland shall have the opportunity to meet its obligations within a reasonable time. A period of 18 working days is, by both parties, deemed to be reasonable.

 

7. Payment

Payment must be made within 30 days of the invoice date. In case of payment within 10 days of the invoice-date, the buyer is entitled to apply a discount rate of 2% unless stated otherwise in the order form, or by invoice. In case of liquidation, bankruptcy or suspension of payment of buyer the demands of Hatland shall be subjected to claim immediately. Following the ten days after the date of the invoice, an interest-rate of 1% per month will be charged to the buyer. If the buyer is in default or fails to fulfill any of its obligations then all judicial and extra-judicial costs in obtaining payment will be for the account of the buyer.

 

8. Retention

All goods delivered by Hatland remain property of Hatland until the buyer’s obligations arising from the agreement with Hatland are the properly fulfilled. Hatland-delivered goods, falling under retention, may never be resold or used as means of payment. Buyer must do all what may reasonably be expected from him to secure the property of Hatland (including the Insurance of the goods against fire- explosion- and water damage and theft, whereby in case of payment by the Insurance Hatland is entitled to these amounts up to the maximum of the value of the goods delivered under title of retention). If third parties seize goods being under retention of Hatland or wish to establish rights to these, buyer shall inform Hatland immediately. In case Hatland wants to exercise its property rights and the buyer gives Hatland (or third parties designated by Hatland) in advance unconditional and irrevocable permission to enter premises containing the property of Hatland, Hatland may take back the goods.

 

9. Liability

Hatland is not liable for any costs, damages and interest arising (directly or indirectly) as a result from; a. force majeure, as further described in these conditions; b. acts or omissions from buyer, its employees or other persons by or on behalf of him employed c. omissions from buyer regarding maintenance of the goods d. normal wear to the goods as a result of daily use. e. discolouration of the goods as a result of light f. any other external cause Hatland is only liable to the extent of the cover of the Insurance or to a maximum of the invoiced-value for damage to the goods, provided that this damage is caused by fault of Hatland or those its agents or employees. Hatland shall not be bound to compensate consequential damages of the buyer.

 

10. Other

Exceptional circumstances that entails a change in the factual conditions provides for Hatland force majeure which exempts seller from its obligation to deliver without the right of the buyer to obtain damages of any kind, under any circumstance. In such cases Hatland is entitled to its own assessment to cancel, suspend or modify the purchase- agreement until the extraordinary circumstances have ceased to exist, by which the buyer is obliged to pay for any performance(s) if so delivered.

 

11. Disputes

All disputes between Hatland and buyer will be settled by the competent Dutch Court, district Zwolle in the Netherlands, notwithstanding the sole right of Hatland to turn to another competent court.

 

General Conditions of Sale and Delivery Hatland Headwear B.V.

These conditions have been filed at the Chamber of Commerce in Zwolle. C.o.C. Zwolle No. 05051027, VAT No. NL814507451B01.